Skip to content

دکتر آزاد سری

مرتبه علمی: استادیار سمت: مسئول کمیته های پژوهش در آموزش و توانمند سازی اساتید دفتر EDO دانشکده داروسازی

ادامه مطلب

دکتر پریسا سادات میر علی نقی

مرتبه علمی: استادیار سمت ها و مسئولیت ها: ۱- مسئول EDO دانشکده داروسازی ۲- مسئول کمیته های اعتباربخشی و مشورتی دانشجویی ۳- مدیر پژوهش معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان

ادامه مطلب
Scroll To Top