Skip to content

دکتر احد علی هراتی اصل

مدیر گروه آموزشی دانشکده داروسازی
میزان تحصیلات : استادیار باکتری شناسی پزشکی

مسئول کمیته برنامه ریزی و طرح درس دفتر EDO دانشکده داروسازی

مسئول المپیاد دانشجویی دانشکده داروسازی

Scroll To Top