Skip to content

دکتر آزاد سری

عضو هیات علمی گروه فارماسیوتیکس
میزان تحصیلات : دکتری تخصصی فارماسیوتیکس

مرتبه علمی: استادیار

سمت: مسئول کمیته های پژوهش در آموزش و توانمند سازی اساتید دفتر EDO دانشکده داروسازی

Scroll To Top