Skip to content

معرفی اعضای هیئت علمی دانشکده داروسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر جمشید تابش پور

عضو هیئت علمی گروه سم شناسی و فارماکولوژی

دکتر سعید شجاعی

عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس

عاطفه افشار مقدم

عضو هیئت علمی گروه فارماسیوتیکس

دکتر فرزاد کهریزی

عضو هیئت علمی گروه سم شناسی و فارماکولوژی

دکتر آزاد سری

عضو هیات علمی گروه فارماسیوتیکس

دکتر پریسا سادات میر علی نقی

عضو هیئت علمی گروه شیمی دارویی

دکتر احد علی هراتی اصل

مدیر گروه آموزشی دانشکده داروسازی

دکتر علی محمدی

عضو هیات علمی گروه فارماسیوتیکس

زهرا قدس

مسئول اداره آموزش، پژوهش و امور دانشجویی دانشکده داروسازی

مهندس محمد حسن شمس

کارشناس آموزشی دانشکده داروسازی

معصومه کشاورزیان

سمت: کارشناس پژوهش و امور پایان نامه ها

احمد پریمی

کارشناس پژوهشی در کتابخانه و مرکز ICT دانشکده داروسازی
Scroll To Top