Skip to content

گروه های آموزشی و اعضای هیات علمی

گروه فارماسیوتیکس

دکتر علی محمدی

دکتر آزاده سری

دکتر عاطفه افشار مقدم

دکتر سعید شجاعی

گروه سم شناسی و داروشناسی

دکتر فرزاد کهریزی

دکتر جمشید تابش پور

گروه شیمی دارویی

دکتر پریسا سادات میر علی نقی

گروه فارماکوگنوزی

گروه داروسازی بالینی

Scroll To Top