Skip to content

درباره کمیته ارزشیابی و فرم های ارزشیابی

کمیته ارزشیابی

     ارزیابی و ارزشیابی از اجزای مهم هر فرآیند آموزشی هستند. ارزشیابی فرآیندی است که هدف آن بهبود کیفیت و ارتقاء اثربخشی برنامه می‌باشد و یکی ازجنبه‌های مهم در فرایند فعالیت‌های آموزشی است و این امکان را فراهم می‌سازد تا بر اساس نتایج آن نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده و با تقویت جنبه‌های مثبت و رفع نارسایی‌ها در ایجاد تحول و اصلاح گردش کارها، گام‌های مناسب برداشته شود. متخصصان ارزشیابی مراکز توسعه آموزش ضمن معرفی شیوه‌ها و روش‌های مناسب برای ارزیابی دانشجو، استاد و برنامه در طراحی و اجرای ارزیابی برنامه‌ها و همچنین در زمینه‌ی تهیه و معتبرسازی آزمون‌ها و ارزیابی‌های تشخیصی و اطلاع رسانی فعالیت می‌کنند.

اهداف کمیته ارزشیابی (EDC)

–       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه استفاده از روشهای نوین ارزشیابی دانشجویان

–       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجویان

–       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه تجزیه وتحلیل آزمونهای برگزار شده توسط اساتید

–       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسی نتایج آزمون‌ها به اساتید، مدیران گروه‌ها و متولیان آموزش

–       مشارکت در تدوین، بازنگری و اجرای فرم‌های مختلف برای استفاده از نظرات دانشجو، مدیرگروه، مافوق، همکار و خود فرد در برنامه ارزشیابی استاد

–       نظارت بر ایجاد سیستم ارزشیابی اساتید بصورت الکترونیکی

–       نظارت بر سیستم ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید بصورت الکترونیکی

–       نظارت بر تدوین و اجرای برنامه مشخص برای اعمال مداخله آموزشی بر اساس نتایج ارزشیابی اساتید

–       مشارکت و همکاری با گروههای آموزشی در انجام ارزیابی درونی

–       نظارت و هماهنگی ارزشیابی بیرونی واحدهای دانشگاهی

–       ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی واحدهای دانشگاهی

برنامه عملیاتی کمیته ارزشیابی(EDO)

     وظایف کمیته های ارزشیابی در دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی، که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشند، ضمن تشکیل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین گردیده است:

–       تدوین و اجرای کامل برنامه آمادگی اساتید جهت بکارگیری روشهای نوین ارزیابی دانشجو

–       تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمونها به دانشجویان

–       تدوین و اجرای برنامه تجزیه وتحلیل آزمونهای برگزار شده توسط اساتید

–       تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسی نتایج آزمونها به اساتید ، مدیران گروهها و متولیان آموزش

–       تدوین ، بازنگری و اجرای فرم های مختلف برای استفاده از نظرات دانشجو، مدیرگروه ، مافوق ، همکار و خود فرد در برنامه ارزشیابی استاد

–       ایجاد سیستم ارزشیابی اساتید بصورت الکترونیکی در تمام گروههای آموزشی

–       ایجاد سیستم ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید بصورت الکترونیکی در تمام گروههای آموزشی

–       تدوین و اجرای برنامه مشخص برای اعمال مداخله آموزشی بر اساس نتایج ارزشیابی اساتید در تمام گروه‌های آموزشی

–       راهنمایی و همکاری با تمام گروههای آموزشی در انجام ارزیابی درونی

–       همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در ارزشیابی بیرونی سایر واحدهای دانشگاهی

دفاتر محترمEDO   موظفند شاخص‌های مورد نظر را کسب نموده و تا اول ….. ماه سال ……… گزارش آن را به دفتر EDC ارسال نمایند.

شاخص/ شاخص های دستیابی    
……. ماه سال ……. … ماه سال … ….. ماه سال …..  
اجرای بسته ارزشیابی اساتید ۵۰% ۱۰۰% گزارش نهایی  
ایجاد سیستم ارزشیابی اساتید بصورت الکترونیکی در تمام گروه‌های آموزش ۵۰% ۱۰۰% گزارش نهایی  
ایجاد سیستم ارائه بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید بصورت الکترونیکی در تمام گروه‌های آموزشی ۵۰% ۱۰۰% گزارش نهایی

فرم های ارزشیابی

فرم ارزشیابی درونی دانشکده های داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی

فرم ارزیابی بخش های اموزشی دانشکده داروسازی

فرم خودارزیابی استاد

فرم ارزیابی اساتید توسط معاون آموزشی دانشکده

فرم ارزیابی اساتید توسط مدیر گروه

فرم ارزیابی تدریس نظری استاد از نظر دانشجویان

فرم ارزیابی اساتید بالینی

فرم ارزیابی اساتید از نظر همکار

Scroll To Top