Skip to content

معرفی دفتر EDO دانشکده داروسازی

پرتال دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان
Home » معرفی دفتر EDO دانشکده داروسازی

رسالت

دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده داروسازی واحد دامغان در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه (EDC) و به عنوان بازوی اجرایی مرکز، در دانشکده داروسازی از سال 1394 شروع به کار نموده است و در جهت تعالی آموزش در سطح دانشکده فعالیت می نماید. این دفتر به عنوان یک بخش مشورتی و با انجام مأموریت در جهت اجرای برنامه های ارتقای کیفیت آموزش در حوزه علوم پزشکی (داروسازی) برای مجموعه مدیریتی دانشکده انجام وظیفه می کند.

شرح وظایف دفتر توسعه آموزش

 1. همکاری در ارتقای تو انمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
 2. همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیأت علمی و فرایندهای آموزش در دانشکده ی مربوطه
 3. ‏ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 4. ‏ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی- یاد گیری
 5. اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشکده ی مربوطه
 6. ‏شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

انتظارات مرکز EDC از دفتر EDO

 •  ارزشیابی سالیانه اسا تید با استفاده از بسته ارزشیابی اسا تید، تدوین شده در مرکز توسعه آموزش (EDC) و ابلاغ شده ‏به رؤسای واحدها (با استفاده از فرم های ارسالی)
 • ارزشیابی درونی گروه های آموزشی هر دو سال یکبار (با استفاده از فرم های ارسالی )
 • جمع آوری طرح درس ها و طرح دوره ها از گروه های آموزشی و بازنگری سالیانه آنها
 • نیازسنجی کارگاه های مورد نظر جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی (بر اساس فرم ارسالی)
 • برگزاری حداقل4 ‏  کارگاه آموزشی پس از نیازسنجی جهت توانمندسازی اعضای هیأت علمی در سال
 • طراحی پروژه های پژوهش در آموزش جهت ارتقای کیفیت و نوآوری در آموزش
 • ایجاد کمیته مشورتی دانشجویان و دانش آموختگان علوم پزشکی در سطح واحد دانشگاهی
 •  ارائه برنامه عملیاتی سالانه به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) معاونت پزشکی در ابتدای هر سال
 • ارائه گزارش عملکرد در حوزه های نامبرد 1)‏تا7) در پایان هر سال
 • تماس مستمر با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC‏)
Scroll To Top