Skip to content

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۹-۹۸ داروسازی

زمانبندی انتخاب واحد از ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ تا ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ به شرح جدول زیر برای ورودیهای مختلف داروسازی

روز

تاریخ

انتخاب واحد ورودی

شنبه

۱۳۹۸/۱۱/۰۵

۹۳ و ۹۴

یکشنبه

۱۳۹۸/۱۱/۰۶

۹۵ و ۹۶

دوشنبه

۱۳۹۸/۱۱/۰۷

۹۷ و ۹۸

سه شنبه

۱۳۹۸/۱۱/۰۸

۹۳ و ۹۴

چهارشنبه

۱۳۹۸/۱۱/۰۹

۹۵ و ۹۶

پنج شنبه

۱۳۹۸/۱۱/۱۰

۹۷ و ۹۸

دانشجویانی که در موعدهای تعیین شده انتخاب واحد ننمایند با توجه به عدم وجود ثبت نام با تاخیر و همچنین بسته شدن سامانه، امکان انتخاب واحد وجود نداشته و برای آنها مرخصی تحصیلی صادر میگردد.

زمان شروع کلاسهای نیمسال دوم ۹۹-۹۸ داروسازی روز شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ و پایان کلاسهای آموزشی ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ می باشد.

زمان حذف و اضافه برای حذف ۲ درس یا اضافه نمودن ۲ درس یا حذف ۲ درس و اضافه نمودن ۲ درس دیگر به جای آنها در روزهای ۱۳۹۸/۱۱۲۶ تا ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ می باشد.

زمان برگزاری امتحانات ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ تعیین گردیده است

Scroll To Top