Skip to content

آیین نامه ها، بخشنامه ها و ملاحظات اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

 • مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش علوم پزشکی در جمهوری اسلامی ایران
 • دانلود

 • بخشنامه برررسی پروتکل مطالعات بالینی و مطالعات هم‎ارزی زیستی (بیواکی والانسی)
 • دانلود

 • دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی طرح های مرتبط با صنعت
 • دانلود

 • بخشنامه استفاده از نرم افزار شبیه سازی حیوانات آزمایشگاهی
 • دانلود

 • ملاحظات ضروری در انجام پژوهش­ در حوزه حیوانات آزمایشگاهی
 • دانلود

 • راهنمای اخلاقی پژوهش بر حیوانات
 • دانلود

 • راهنمای ملاحظات اخلاقی در کار با موش های مدل سرطان
 • دانلود

 • راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی
 • دانلود

 • راهنمای اخلاقی تعیین شدت مداخلات بر روی حیوانات آزمایشگاهی
 • دانلود

 • بازنگری راهنمای اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی
 • دانلود

 • راهنمای اخلاقی پژوهش بر گامت و جنین
 • دانلود

 • راهنمای اخلاقی پژوهشهای ژنتیک
 • دانلود

 • راهنمای اخلاقی پژوهش های پیوند عضو وبافت
 • دانلود

 • راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
 • دانلود

 • کدهای حفاظت از آزمودنی‌در پژوهش‌های علوم پزشکی
 • دانلود

Scroll To Top